menu

Een levende, schema-vrije Biologisch-Dynamische Landbouw

Op de website van de Nederlandse Biologisch-Dynamische Vereniging is (helemaal?) niets te lezen over de zaaikalender van Maria Thun, en ook niet over andere maankalenders.

In Dynamisch Perspectief 2014-5 (blz 31) wordt wel bekend gemaakt: "Na discussies over de wenselijkheid van de zaaikalender voor de BD-landbouw), besloot de BD-Vereniging de uitgave over te dragen aan een onafhankelijke uitgever, Hesperia. In de Demeter richtlijnen voor BD-landbouw is niets opgenomen over het zaaien bij bepaalde constellaties."

Zover ik het overzie, is deze bekendmaking voor Nederland een primeur.

Veel mensen, ook "uit eigen kring", beweren dat BD-landbouw zoiets is als biologische landbouw plus maanstanden. En ze zien en horen hun mening op vele plaatsen bevestigd: In natuurvoedingwinkels, bij de boekhandel en op veel websites worden meerdere biologisch-dynamische-maan-kalenders te koop aangeboden.

De website www.bdverening.nl geeft geen toelichting. Vandaar dat er hier een zeer beknopte overzicht komt hoe zo'n discrepantie is ontstaan. Het is een overzicht gezien vanuit iemand die geen boerin is, maar een voedingskundige met veel belangstelling voor de voedingskwaliteiten, zoals die in de Landbouwcursus besproken zijn. Bovendien heb ik als lerares hemelkunde al meerdere decennia te maken met mensen die de zaaikalender gebruiken, maar met de fenomenen aan de hemel niet vertrouwd zijn.

Sinds 1963 gaf Maria Thun jaarlijks haar Duitstalige "Aussaatkalender" uit, vanaf 1972 gaf de BD vereniging een Nederlandse versie hiervan uit: de "Kosmosagenda". In 1994 was de oplage meer dan 5.000 ex. Zoveel BD-boeren waren er bij lange na niet; de kalender is populair bij volkstuinders.

Sinds 1995 is de kosmosagenda niet meer een uitgave van de BD-Vereniging

In 1994 nodigde het bestuur mensen uit om over een verbreding van de opzet te praten. In de uitnodiging stond "De Zaai- en werkagenda is een vertrouwd instituut geworden." Leo de la Houssaye, in binnen- en buitenland gewaardeerd om zijn vakmanschap bij astrologische onderwerpen, schreef aan het bestuur o.a.:

"Moeilijk heb ik het met het feit dat de talloze voorspellingen die in de agenda worden gedaan, niet op een gedegen wijze onderbouwd worden. ... Los van de inhoud van de voorspellingen staat nog het taalgebruik waarin deze profetieen gekleed zijn. Met name het steeds weer spreken over "de invloeden van de cosmos" is geheel in de stijl van een thans verouderde astrologie.

Rudolf Steiner heeft er immers op gewezen dat op aarde in de loop der tijden een zodanige verharding/verdichting is ingetreden, dat de kosmos juist niet meer vanzelf werkzaam kan zijn. De Biologisch-dynamische landbouw is in het leven geroepen om eraan bij te dragen, dat de aarde de kosmos weer zal gaan waarnemen (!). Let wel: de van de kosmos vervreemde aarde moet de kosmos weer gaan waarnemen!

Achter de biologisch-dynamische landbouw staat voor mij een modern mens- en wereldbeeld, dat vele mensen kan enthousiasmeren. Het is van geheel andere aard dan wat de agenda suggereert.

Als dit niet duidelijk wordt zal de Nederlandse Vereniging voor Biologisch-dynamische landbouw een verkeerd beeld van de biologisch-dynamische impuls oproepen, waardoor erkenning in de wereld wordt bemoeilijkt."

Na de bijeenkomst, waar voor- en tegenstanders hun zegje mochten doen, besloot het bestuur dat de uitgave geen taak is van de BD Vereniging.

Thuns' hypotheses konden met experimenten niet bevestigd worden

De resultaten van het onderzoek van Hartmut Spieß, gepubliceerd in 1994 (zie "Forschung Mondrhythmen - Pflanze"), werden in Nederland jarenlang niet waargenomen. Er is geen Nederlandse vertaling verschenen, ook niet van de samenvatting.

In 1977 begon zijn groots opgezet promotie-onderzoek met de bedoeling de theorie van Maria Thun te bewijzen. Toen zijn experimenten aantoonden dat de hypotheses niet te bevestigen waren en aan de internationale BD-organisatie geld vroeg voor meer experimenten, kreeg hij van de Nederlandse BD-vereniging geen geld meer.

In 2002 verscheen er, mede dankzij Jola Meijer, in het tijdschrift van de BD Vereniging, Dynamisch Perspectief een inhoudelijk discussie-artikel. Het doorbraakgevend onderzoek van Hartmut Spieß werd voor het eerst bekend gemaakt. dpjmthun2002064blz.pdf

Zie voor een betere leesbaarheid: 2002_jmthun..docx

Of een vorige, uitvoerigere versie: uitgebreid 3092002 thun dp.doc

Michel Gastkemper besprak in 2009 de zaaikalender in zijn kundige journalistieke weblog http://antroposofieindepers.blogspot.nl/ . Die discussie was me ontgaan. In 2012 stond zijn blog bij de Nederlandse Google hoog op de lijst.

antroposofie in de pers_ zaaikalenders 2009.pdf

Zie voor verder ontwikkelingen de lezersbrieven in "Das Goetheanum, maart - juli 2012.


Manfred Klett vertelt 2012 in het interview "Vor dem Tore der Bewusstseinsseele" hoe tragisch de identificering van de biologisch-dynamische landbouw met de oude astrologie van Maria Thun is.

" Doch bei allem großen Verdienst sehe ich in der weltweiten Ausbreitung ihres Aussaatkalenders eher eine Schwächung der biol.-dyn. Bewegung, weil ihr systematischer und damit reduktionistischer Ansatz ein weltumspannender ist und darüber hinwegtäuscht, dass der biol.-dyn. Landbau, vom Menschen ausgehend, ein Freiheitsimpuls ist und sein Bestreben in jeder Hinsicht darin besteht, die besonderen Gegebenheiten eines Erdenortes in seiner Beziehung zum Kosmos zu entwickeln und zu individualisieren.

Die Arbeit von Maria Thun wird von vielen als Gütesiegel der biol.-dyn. Wirtschaftsweise betrachtet. Diese Fixierung wird nicht leicht zu überwinden sein. Vielerorts hat es den Blick für die geisteswissenschaftlichen Grundlagen verstellt.

Diese Tatsache ist mir als Sektionsverantwortlichem häufig begegnet: „Der Landwirtschaftliche Kurs“ Rudolf Steiners war häufig nur am Rande oder ganz unbekannt, der Aussaatkalender aber genoss Ansehen und große Verbreitung. So gehört die Arbeit von Maria Thun zum Schicksal der biol.-dyn. Bewegung."

Sonnenastronomie

De wegen die Manfred Klett aangeeft voor een gezonde ontwikkeling van de Biologisch-dynamische landbouwers en tuinders zijn m.i."ein Leitstern".

Zie ook zijn lezersbrief van 16 juni 2012:

"Rudof Steiner thematisiert das Sonnenwirken im lrdischen, wie es sich im ]ahreslauf vor allem in der Polarität von Winter und Sommer darstellt.

Auf dieses polarische Wirken gründet die Methodik der Herstellung der biologisch-dynamischen Präparate, deren düngende Wirkung in der Erschließung neuer Entwicklungspotenziale in der Stoffeswelt, in der "Belebung des Festen, Erdigen selber" und damit im Werden der Erde und des Menschen insgesamt zu suchen ist."


Het gemeenschappelijk in gesprek komen over ervaringen met preparaten is belangrijk. Evenzo het samen werken aan nieuwe inzichten, een nieuw begrip van alchemische processen. Via de weg van goetheanistisch onderzoek en antroposofische menskunde is het mogelijk de betekenis van het preparatengebruik voor de voeding van de mens te doorgronden.

Het is tragisch dat binnen de BD zo veel energie en tijd is gegaan richting de zaaikalender.

Ik wens iedereen een vreugdevol en inspirerend werken met de preparaten toe. De omgang met de preparaten SCHEPT voor de bodem, het landschap, de planten, de dieren en de mensen een vruchtbare toekomst.

Home · contact · Stichting Een Klaar Zicht © 1995 - 2021